search

1 Makabe 1

PENDAHULUAN
1 : 1 - 64

Raja Aleksander dan pengganti-penggantinya

1

Aleksander bin Filipus, orang Makedonia, telah merebut kekuasaan. Maka bertolaklah ia dari negeri Kitim dan dikalahkannyalah Darius, raja Persia dan Media. Ia sendiri menjadi raja menggantikan Darius, pertama-tama atas negeri Helas.

2

Ia mengadakan banyak peperangan dan direbutnya pelbagai kota berbenteng dan disembelihnya raja beberapa negeri.

3

Ia menembus sampai ke ujung-ujung bumi dan dirampasinya amat banyak bangsa. Dan bumi berdiam diri di hadapan Aleksander. Maka ia menjadi tinggi hati dan congkak.

4

Dihimpun olehnya pasukan yang sangat kuat dan dikuasai olehnya berbagai negeri, bangsa dan penguasa yang wajib memberikan upeti kepadanya.

5

Ia jatuh sakit akhirnya di tempat tidurnya dan merasa akan mati.

6

Maka dipanggilnyalah para penjabatnya yang terkemuka, yang sejak masa mudanya dididik bersama dengannya. Waktu masih hidup ia membagi-bagikan kerajaannya kepada mereka.

7

Adapun Aleksander menjadi raja selama dua belas tahun, lalu mangkat.

8

Para penjabatnya menjadi berkuasa, masing-masing di wilayahnya sendiri.

9

Setelah Aleksander mangkat maka mereka sekalian mengenakan mahkota dan demikianpun anak mereka sesudahnya, bertahun-tahun lamanya. Merekapun banyak berbuat jahat di bumi.

 

Antiokhus Epifanes dan masuknya kebudayaan Yunani di Israel

10

Dari pada mereka itulah terbit sebuah tunas yang berdosa, yaitu Antiokhus Epifanes putera raja Antiokhus. Ia telah menjadi sandera di Roma. Antiokhus Epifanes menjadi raja dalam tahun seratus tiga puluh tujuh di zaman pemerintahan Yunani.

11

Di masa itu tampil dari Israel beberapa orang jahat yang meyakinkan banyak orang dengan berkata: "Marilah kita pergi dan mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa di keliling kita. Sebab sejak kita menyendiri maka kita ditimpa banyak malapetaka."

12

Usulnya itu diterima baik.

13

Maka beberapa orang dari kalangan rakyat bersedia untuk menghadap raja. Mereka diberi hak oleh raja untuk menuruti adat istiadat bangsa-bangsa lain.

14

Kemudian orang-orang itu membangun di Yerusalem sebuah gelanggang olah raga menurut adat bangsa-bangsa lain.

15

Merekapun memulihkan kulup mereka pula dan murtadlah mereka dari perjanjian kudus. Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan menjual dirinya untuk berbuat jahat.

 

Antiokhus Epifanes merampasi Bait Allah dan mengejar orang-orang Yahudi

16

Setelah kokoh kuat kerajaannya maka Antiokhus bermaksud memerintah juga di negeri Mesir, supaya dengan demikian merajai kedua kerajaan itu.

17

Maka ia memasuki negeri Mesir dengan banyak pasukan, yaitu kereta perang, gajah, pasukan berkuda dan angkatan laut yang besar.

18

Mulailah ia berperang melawan Ptolemeus raja Mesir, yang dikalahkan lalu melarikan diri. Dalam pada itu banyak orang tewas karena luka.

19

Kota-kota berbenteng di negeri Mesir direbut dan dirampasi oleh Antiokhus.

20

Sesudah mengalahkan Mesir dalam tahun seratus empat puluh tiga maka kembalilah Antiokhus dan menyerbu Israel serta naik menyerang kota Yerusalem dengan tentara besar.

21

Ia memasuki Bait Suci dengan congkaknya. Diangkutnyalah mezbah emas, kandil, segala perkakasnya,

22

meja roti sajian, bokor penyiram, cawan, perukupan emas, tabir, semua karangan dan segenap perhiasan emas yang ada pada muka Bait Allah, yang seluruh lapis emasnya direnggutkan oleh Antiokhus.

23

Diambilnya juga perak, emas dan perkakas berharga serta harta benda tersembunyi yang ditemukannya.

24

Kemudian Antiokhus pulang ke negerinya dengan membawa semuanya itu, setelah ditumpahkannya banyak darah dan diucapkannya kata-kata yang congkak sekali.

25

Maka Israel di segenap tempat tinggalnya ditimpa dukacita besar.

26

Mengeluhlah para pemimpin dan orang tua-tua, para pemuda dan pemudi merana, dan kecantikan para perempuan jadi berubah.

27

Setiap mempelai laki-laki membawakan lagu ratap, dan mempelai perempuan duduk berkabung di pelaminnya.

28

Bergempalah negeri oleh karena penduduknya, dan seluruh kaum keturunan Yakub ditudungi malu.

29

Dua tahun kemudian raja Antiokhus mengutus seorang kepala pemungut pajak ke segala kota Yehuda. Iapun datang juga ke Yerusalem dengan banyak pasukan.

30

Dengan tipu muslihat berbicaralah pemungut pajak itu dengan orang-orang Yahudi secara ramah, sehingga dipercaya oleh mereka. Tetapi dengan tak tersangka disergapnya kota Yerusalem. Pukulan hebat ditimpakannya kepada kota itu dan banyak rakyat dari Israel ditewaskannya.

31

Kota Yerusalem dirampasi dan dibakar habis olehnya; semua rumah dan tembok di keliling kota dirobohkannya.

32

Semua perempuan serta anak-anaknya diangkut sebagai tawanan, sedangkan ternaknyapun dimiliki oleh musuh.

33

Kemudian di keliling kota Daud dibangunlah oleh mereka sebuah tembok yang besar lagi kuat serta menara-menara yang kukuh kuat. Lalu kota Daud itu menjadi puri mereka.

34

Di sana ditempatkan kaum berdosa, orang-orang jahat yang berkubu di situ.

35

Di dalamnya ditaruh pula senjata serta perlengkapan lainnya dan di situpun ditimbun segenap barang jarahan yang telah dikumpulkan dari Yerusalem. Maka puri itu menjadi sebuah jerat yang besar.

36

Puri itu menjadi pengadangan bagi Bait Suci, lawan yang jahat bagi Israel dari segala pihaknya.

37

Di keliling Bait Suci ditumpahkanlah darah yang tidak bersalah, sehingga Bait Suci dinodai.

38

Oleh karena penduduk puri itu maka penghuni Yerusalem lari, sehingga kota itu menjadi kediaman orang asing; Yerusalem menjadi asing bagi keturunannya sendiri, dan ditinggalkan oleh segala anaknya.

39

Bait Suci menjadi sunyi sepi seperti padang gurun, dan hari-hari rayanya berubah jadi hari perkabungan; hari Sabatnya menjadi nista, dan kehormatannya menjadi penghinaan.

40

Seperti kemuliaanya dahulu genaplah pula keaibannya, keagungannya berubah jadi perkabungan.

41

Rajapun menulis juga sepucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan, bahwasanya semua orang harus menjadi satu bangsa.

42

Masing-masing harus melepaskan adatnya sendiri. Maka semua bangsa menyesuaikan diri dengan titah raja itu.

43

Juga dari Israel ada banyak orang yang menyetujui pemujaan raja. Dipersembahkan oleh mereka korban kepada berhala dan hari Sabat dicemarkan.

44

Kemudian dikirimlah oleh raja dengan perantaraan pesuruh-pesuruh surat penetapan ke Yerusalem dan semua kota daerah Yehuda lainnya, bahwasanya mereka harus menuruti adat istiadat luar negeri juga,

45

dengan menghentikan korban bakaran, korban sajian dan korban tuangan di Bait Suci, dengan mencemarkan hari Sabat dan hari-hari raya

46

dan dengan menodai tempat suci.

47

Haruslah didirikan perkorbanan, hutan keramat dan berhala dan harus dipersembahkan sebagai korban babi-babi dan binatang-binatang haram lainnya.

48

Anak-anak mereka tidak boleh bersunat dan mereka harus mencemarkan dirinya dengan segala macam kenajisan dan kekejian,

49

sehingga mereka lupa akan hukum Taurat dan membatalkan segala peraturannya.

50

Barangsiapa tidak berbuat sesuai dengan titah raja akan dihukum mati.

51

Menurut semua titah itu raja menulis kepada seluruh kerajaannya. Diangkatnya pengawas atas seluruh rakyat dan kepada semua kota di daerah Yehuda diperintahkan untuk mempersembahkan korban, kota demi kota.

52

Banyak dari rakyat bergabung dengan orang-orang asing, yaitu barangsiapa yang meninggalkan hukum Taurat. Orang-orang asing berjahat di negeri

53

dan dipaksanya Israel bersembunyi di tempat pengungsian mana saja.

54

Pada tanggal lima belas bulan Kislew dalam tahun seratus empat puluh lima maka raja menegakkan kekejian yang membinasakan di atas mezbah korban bakaran. Dan mereka mendirikan juga perkorbanan di segala kota di seluruh Yehuda.

55

Pada pintu-pintu rumah dan di lapangan-lapangan dibakar korban.

56

Kitab-kitab Taurat yang ditemukan disobek-sobek dan dibakar habis.

57

Jika pada salah seorang terdapat Kitab Perjanjian atau jika seseorang berpaut pada hukum Taurat maka dihukum mati oleh pengadilan raja.

58

Karena kuasa maka mereka dapat bertindak bulan demi bulan terhadap orang-orang Israel yang kedapatan di berbagai kota.

59

Pada tanggal dua puluh lima bulan Kislew akhirnya korban dipersembahkan di atas perkorbanan yang didirikan di atas mezbah korban bakaran.

60

Adapun semua perempuan yang mempersunatkan kanak-kanaknya dihukum mati sesuai dengan penetapan raja

61

dan bayi-bayinya digantung pada leher mereka. Demikianpun kaum kerabat dan setiap orang yang mengadakan sunat itu dihukum mati juga.

62

Namun demikian ada banyak orang Israel yang menetapkan hatinya dan memasang tekad untuk tidak makan apa yang haram.

63

Lebih sukalah mereka mati dari pada menodai dirinya dengan makanan semacam itu dan begitu mencemarkan perjanjian kudus. Dan sesungguhnya mereka mati juga.

64

Kemurkaan yang hebat sekali menimpa Israel.