search

1 Makabe 15

Kedudukan Simon disetujui oleh raja Antiokhus VII - Trifon terkurung di kota Dor

1

Dalam pada itu Antiokhus putera raja Demetrius mengirimkan sepucuk surat dari pulau-pulau kepada Simon, imam dan panglima orang-orang Yahudi, dan kepada segenap bangsa Yahudi.

2

Adapun isi surat itu adalah sebagai berikut: "Raja Antiokhus kepada Simon, imam besar dan panglima, dan kepada bangsa Yahudi, salam!

3

Beberapa orang jahat telah menguasai kerajaan nenek moyang kami. Tetapi aku bermaksud merebut kembali kerajaan itu untuk memulihkan keadaannya seperti dahulu. Karenanya telah kukerahkan amat banyak tentara dan kuperlengkapi kapal-kapal perang.

4

Kini aku bermaksud mendarat di daerah itu untuk menyergap orang-orang yang telah memunahkan negeri kami dan menjadikan sepi banyak kota di dalam kerajaanku.

5

Untuk engkau aku hendak meneguhkan segala penghapusan pajak yang telah dianugerahkan kepadamu oleh raja-raja yang mendahului aku, dan juga pembebasan lainnya yang telah diberikan kepadamu.

6

Aku mengizinkan engkau mencetak mata uang sendiri sebagai uang sah di dalam negerimu.

7

Yerusalem dan Bait Allah akan tetap bebas juga. Segala perlengkapan senjata yang telah kausediakan, semua benteng yang telah kaudirikan dan dikuasai olehmu, tetap menjadi milikmu.

8

Segala sesuatunya yang menjadi hak negara, baik sekarang maupun di masa depan, mulai sekarang ini dihapus untuk segala waktu.

9

Segera setelah kami menguasai kerajaan kami maka kami akan memuliakan engkau sendiri, bangsamu dan Bait Allah dengan kehormatan besar sehingga kemuliaanmu menjadi kentara di bumi semesta."

10

Maka dalam tahun seratus tujuh puluh empat berangkatlah Antiokhus ke negeri nenek moyangnya. Semua pasukan menggabungkan diri dengan Antiokhus, sehingga hanya sedikit tinggal pada Trifon.

11

Trifon dikejar oleh Antiokhus. Dalam larinya Trifon sampai di kota Dor di tepi laut,

12

sebab ia insaf bahwa ditimbuni malapetaka dan ditinggalkan oleh bala tentaranya.

13

Maka kota Dor dikepung oleh Antiokhus dengan dua belas laksa prajurit dan delapan ribu orang pasukan berkuda.

14

Kota itu dikelilinginya sedangkan kapal-kapalnya mendekatinya dari laut. Maka kota itu diimpit oleh Antiokhus baik dari darat maupun dari laut. Tiada seorangpun dibiarkannya masuk atau keluar kota.

 

Utusan-utasan kembali dari Roma

15

Pada waktu itu kembalilah Numenius serta pengiringnya dari Roma dan dibawanya surat-surat untuk semua raja dan negeri. Di dalamnya tertulis sebagai berikut:

16

"Lukius, konsul orang-orang Roma kepada Ptolemeus, salam!

17

Utusan-utusan Yahudi telah datang kepada kami sebagai sahabat dan sekutu kami dengan maksud membaharui persahabatan dan persekutuan yang sudah ada sejak dahulu kala. Mereka diutus oleh imam besar Simon serta bangsa Yahudi.

18

Dibawanya juga sebuah perisai keemasan seberat seribu mina.

19

Kami berkenan menulis kepada semua raja dan negeri, supaya mereka jangan mengganggu atau memerangi orang-orang Yahudi, kota-kota dan negeri mereka ataupun bersekutu dengan orang-orang yang memerangi mereka.

20

Telah kami putuskan juga menerima dari mereka perisai itu.

21

Jadi, kalau ada orang jahat yang melarikan diri dari negeri orang-orang Yahudi kepadamu, maka hendaklah kamu menyerahkan orang itu kepada imam besar Simon, supaya orang itu dihukum menurut hukum mereka."

22

Yang sama ditulis juga kepada raja Demetrius dan kepada Atalus, Ariarates dan Arsakes,

23

dan lagi kepada semua negeri, ke Sampsames kepada orang-orang Sparta, ke Delos, Mindos, Sikion, Karia, Samos, Pamfilia, Likia, Halikarnasus, Rodos, Faselis, Kos, Side, Aradus, Gortina, Knidus, Siprus dan Kirene.

24

Salinan surat itupun ditulis untuk imam besar Simon pula.

 

Antiokhus VII mengepung kota Dor dan menjadi musuh Simon

25

Adapun raja Antiokhus berkemah di dekat kota Dor, di kota depan, dan menyuruh pasukannya terus-menerus menyerang kota. Dibuatnya juga banyak alat penggempur. Direbatnya Trifon, sehingga orang tidak dapat keluar atau masuk lagi.

26

Maka Simon mengirim dua ribu orang pilihan kepada Antiokhus untuk ikut berperang dan lagi dikirimnya perak dan emas dan banyak perlengkapan.

27

Tetapi Antiokhus enggan menerimanya. Sebaliknya, semua yang dahulu telah disetujuinya dibatalkan olehnya dan ia berbalik haluan.

28

Antiokhus mengutus Atenobius, salah seorang sahabatnya, kepada Simon untuk berunding dan mengatakan kepadanya: "Kamu menguasai kota Yope, Gezer dan puri Yerusalem, yaitu kota-kota kerajaanku.

29

Daerah perbatasannya telah kamu jadikan sepi dan bela besar kamu datangkan kepada negeri itu. Sudah banyak tempat dari kerajaanku kamu rebut.

30

Maka dari itu hendaklah sekarang juga mengembalikan semua kota yang telah kamu rebut itu dan membayar pajak untuk semua tempat yang kamu kuasai di luar wilayah Yudea.

31

Kalau tidak demikian, maka hendaklah kamu berikan lima ribu talenta perak sebagai gantinya dan lima ratus talenta lagi untuk kerusakan yang telah kamu sebabkan dan untuk pajak semua kota itu. Kalau tidak, maka kami segera datang memerangi kamu."

32

Setibanya di Yerusalem Atenobius, sahabat raja itu, melihat kebesaran Simon, meja tuangan dengan perkakas emas dan perak serta semaraknya yang besar. Maka tercengang-cenganglah ia. Kemudian disampaikannya perkataan raja itu kepada Simon.

33

Tetapi Simon menjawab begini: "Bukan tanah asing yang kami rebut, dan bukan pula barang orang lain yang kami kuasai, melainkan milik pusaka nenek moyang kami. Dengan tidak adil itu telah dikuasai oleh musuh kami untuk sementara waktu.

34

Oleh karena kami mendapat kesempatan baik maka milik pusaka nenek moyang kami kami ambil kembali.

35

Mengenai kota Yope dan Gezer yang kautuntut itu, penduduk kota itu telah menimpakan bela besar kepada bangsa kami dan merusakkan negeri kami. Namun demikian, kami bersedia memberikan seratus talenta untuk itu."

36

Tetapi Atenobius tidak menjawab apa-apa kepadanya. Kemudian dengan geram ia kembali menghadap raja dan memberitahukan perkataan tadi dan juga tentang kebesaran Simon serta semuanya yang telah dilihatnya. Maka raja sangat murka.

 

Kendebeus, wali negeri di pantai laut mengusik negeri Yudea

37

Sementara itu Trifon dapat melarikan diri dengan naik kapal ke kota Ortosia.

38

Maka Kendebeus diangkat oleh raja menjadi panglima besar daerah pantai dan diberinya pasukan jalan dan pasukan berkuda.

39

Ia diperintahkan oleh raja memasang perkemahannya di perbatasan Yudea. Iapun diperintahkan pula membangun kota Kidron dan memperkokoh pintu gerbangnya lalu memerangi rakyat Yahudi. Raja sendiri terus mengejar Trifon.

40

Maka Kendebeus menuju kota Yamnia dan mulai merangsang rakyat dengan memasuki daerah Yudea, menawan rakyat dan membunuh mereka.

41

Kota Kidron dibangun olehnya dan ditempatkannya di situ pasukan berkuda dan pasukan jalan untuk mengadakan serbuan-serbuan dan berkeliaran di jalan-jalan negeri Yudea, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadanya oleh raja.